Jai Prakash Singh Vs. The State of Bihar & Anr. Etc.