Tagged: Dr. B.S. Chauhan & Jagdish Singh Khehar JJ.