Aresh@ Ashok J. Mehta (D) By Prop. Lrs Vs. Spl. Tahsildar, Balgaum, Karnataka & Anr.