Tagged: G.S. Singhvi & Sudhansu Jyoti Mukhopadhaya JJ.