State of Maharashtra Vs. Abu Salem Abdul Kayyum Ansari & Ors.