Tagged: State of Maharashtra

Vasanta Sampat Dupare Vs. State of Maharashtra .

Vasanta Sampat Dupare Vs. State of Maharashtra .

Appeal: Criminal Appeal Nos.2486-2487 of 2014 Petitioner: Vasanta Sampat Dupare Respondent: State of Maharashtra . Judges: Dipak Misra , Rohinton Fali Nariman , Uday Umesh Lalit Date of...

Ganesh Shamrao Andekar and Anr Vs. State of Maharashtra

Ganesh Shamrao Andekar and Anr Vs. State of Maharashtra

Appeal: CRIMINAL APPEAL NO. 547 OF 2007 Petitioner: Ganesh Shamrao Andekar and Anr Respondent: State of Maharashtra Judges: R.F. Nariman Date of Judgment: Mar 30, 2017 JUDGEMENT: CRIMINAL...

Kishore Bhadke Vs. State of Maharashtra

Kishore Bhadke Vs. State of Maharashtra

Appeal: CRIMINAL APPEAL NO. 467/2010 Petitioner: Kishore Bhadke Respondent: State of Maharashtra Judges: Jagdish Singh Khehar , Arun Mishra , A.M.Khanwilkar Date of Judgment: Jan 03, 2017 JUDGEMENT:...

bhagwan jagannath markad and ors Vs. state of maharashtra .

bhagwan jagannath markad and ors Vs. state of maharashtra .

Appeal: criminal APPEAL NO.1516 OF 2011 Petitioner: bhagwan jagannath markad and ors Respondent: state of maharashtra . Judges: V. GOPALA GOWDA , ADARSH KUMAR GOEL Date of Judgment:...

Prabhakar Vithal Gholve Vs. State of Maharashtra

Prabhakar Vithal Gholve Vs. State of Maharashtra

Appeal: CRIMINAL APPEAL NO. 448 OF 2016 Petitioner: Prabhakar Vithal Gholve Respondent: State of Maharashtra Judges: DIPAK MISRA, SHIVA KIRTI SINGH Date of Judgment: May 06, 2016 JUDGEMENT:...

GAJANAN DASHRATH KHARATE Vs. STATE OF MAHARASHTRA

GAJANAN DASHRATH KHARATE Vs. STATE OF MAHARASHTRA

Appeal: CRIMINAL APPEAL NO. 2057 OF 2010 Petitioner: GAJANAN DASHRATH KHARATE Respondent: STATE OF MAHARASHTRA Judges: R. BANUMATHI Date of Judgment: Feb 26, 2016 JUDGEMENT: CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION...

STATE OF MAHARASHTRA Vs. : SYED UMAR SAYED ABBAS and ORS.

STATE OF MAHARASHTRA Vs. : SYED UMAR SAYED ABBAS and ORS.

Appeal: CRIMINAL APPEAL NOS. 345-346 OF 2012 Petitioner: STATE OF MAHARASHTRA Respondent: : SYED UMAR SAYED ABBAS and ORS. Judges: Pinaki Chandra Ghose , Date of Judgment: Feb...

State of Maharashtra Vs. Ramlal Devappa Rathod and others  .

State of Maharashtra Vs. Ramlal Devappa Rathod and others .

Appeal: CRIMINAL APPEAL NO.1957 OF 2008 Petitioner: State of Maharashtra Respondent: Ramlal Devappa Rathod and others . Judges: Pinaki Chandra Ghose, Uday Umesh Lalit Date of Judgment: Sep...