Tagged: Swatanter Kumar & Ranjana Prakash Desai JJ.