Tagged: Sudhansu Jyoti Mukhopadhaya & V. Gopala Gowda JJ.