Tagged: R.M. Lodha & Sudhansu Jyoti Mukhopadhaya JJ.