Tagged: P. Sathasivam CJI. Ranjana Prakash Desai & Ranjan Gogoi JJ.