V. Gulam Hafiz Shaikh @ Baba (A-73): Vs. State of Maharashtra