U.P. Avas Evam Vikas Parishad & Ors. Vs. Om Prakash Sharma