State of Maharashtra Through CBI Vs. Ahmad Shah Khan @ Salim Durani