Salim Rahim Shaikh @ Salim Babu Wrane (A-52) Vs. The State of Maharashtra, through CBI-STF, Mumbai