Rohitash Kumar & Ors. Vs. Om Prakash Sharma & Ors.