Om Prakash Sharma Vs. Ramesh Chand Prashar and Ors. .