Niyaz Mohammed @ Aslam Iqbal Ahmed Shaikh (A-98) Vs. The State of Maharashtra, through CBI-STF, Mumbai