M/s. Shree Mahavir Carbon Ltd. Vs. Om Prakash Jalan (Financer) & Anr.