Modinsab Kasimsab Kanchagar Vs. State of Karnataka & Anr.