Mashyak Grihnirman Sahakari Sanstha Maryadit Vs. Usman Habib Dhuka & Ors.