Madhu @ Madhuranatha & Anr. Vs. State of Karnataka