Lakshmi alias Bhagyalakshmi and Anr. Vs. E.Jayaram (D) by Lr.