HARJAS RAI MAKHIJA (D) THR. LRS. Vs. PUSHPARANI JAIN and ANR.