Gurudwara Sahib Vs. Gram Panchayat Village Sirthala & Anr.