Ganduri Koteshwaramma & Anr. Vs. Chakiri Yanadi & Anr.