DNYANDEO SABAJI NAIK AND ANR Vs. MRS.PRADNYA PRAKASH KHADEKAR AND ORS