Devi Prasad Rai and Anr. Vs. Kanhaiyalal Mukharya and Ors.