DALIP KAUR BRAR Vs. M/S.GURU GRANTH SAHIB SEWA MISSION (REGD.) AND ANR.