Chilamkurti Bala Subrahmanyam Vs. Samanthapudi Vijaya Lakshmi and Anr.