Ajay Pandit @ Jagdish Dayabhai Patel & Anr. Vs. State of Maharashtra