Tagged: V.S. Sirpurkar & Surinder Singh Nijjar JJ.