Tagged: S.H. Kapadia CJI. Swatanter Kumar & K.S. Radhakrishnan JJ.