Tagged: S.H. Kapadia CJI. B. Sudershan Reddy K.S. Radhakrishnan Surinder Singh Nijjar & Swatanter Kumar JJ.