Tagged: RUMA PAL B.N. SRIKRISHNA & DALVEER BHANDARI JJ.