Tagged: R.V. Raveendran & Dr. Mukundakam Sharma JJ.