Tagged: K.K. Velusamy

K.K. Velusamy Vs. N. Palanisamy

K.K. Velusamy Vs. N. Palanisamy

Appeal: Civil Appeal Nos. 2795-2796 of 2011[Arising out of SLP (C) Nos. 18211-18212 of 2010] Petitioner: K.K. Velusamy Respondent: N. Palanisamy Apeal: Civil Appeal Nos. 2795-2796 of 2011[Arising...