Tagged: K.G. Balakrishnan CJI. V.S. Sirpurkar & P. Sathasivam JJ.