Tagged: K.G. Balakrishnan CJI P. Sathasivam & B.S. Chauhan JJ.