Tagged: Dalveer Bhandari & Dr. Mukundakam Sharma JJ.