Tagged: Altamas Kabir Surinder Singh Nijjar & Gyan Sudha Misra JJ.