Tagged: Aftab Alam K.S. Radhakrishnan & Ranjan Gogoi JJ.