VISHNU KUMAR SIKARAVAR Vs. ANIL KUMAR GARG AND OTHERS