U.P. Avas Evam Vikas Parishad Vs. Sheo Narain Kushwaha & Ors.