Trishala Jain & Anr. Vs. State of Uttaranchal & Anr.