The State of Maharashtra, through CBI Vs. Ajai Yash Prakash Marwah (A-120)