Tehri Hydro Dev. Corpn. Ltd.& Anr. Vs. Jai Prakash Asso. Ltd.