Subramani @ Jeeva @ Kullajeeva Vs. S.H.O., Odiyansalai