State of U.P. & Anr. Vs. Gomti Nagar Jan Kalyan Maha Samiti & Anr., etc. etc.