State of Maharashtra & Anr. Vs. Sarva Shramik Sangh, Sangli & Ors.