State of Madhya Pradesh & Ors. Vs. Yogendra Shrivastava